Our Staff

                         STAFF               CLINICAL STAFF
Adriana Bejarano, Executive Director Eileen Nolan, LCSW, Clinical Director
Zaida Mungaray, Outreach Worker Lisa Spars, LCSW, Clinical Director
Geri Acebo, Office Assistant Debbie Kobold, MFT
Zoila Perez Sanchez, UCD Project Coordinator Junko Quest, AMFT – Clinical Program Supervisor
  Stacey Bankston, AMFT
  Anissa Sims, AMFT
  Deirdre Fogarty-Harris, AMFT